Bibliografia

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


 

Zawartość:      Baza obejmuje publikacje pracowników Uczelni, powstałe w okresie ich zatrudnienia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (dawniej Akademii Medycznej w Gdańsku, a wcześniej Akademii Lekarskiej w Gdańsku) oraz publikacje doktorantów, będących słuchaczami studiów doktoranckich GUMed, opublikowane w trakcie ich studiów.

                      Są to:

prace naukowe i popularnonaukowe wydane w Polsce i zagranicą (artykuły, monografie, skrypty, rozdziały w książkach, komentarze, przedmowy, polemiki, sprawozdania, wypowiedzi, recenzje, tłumaczenia),

prace doktorskie,

rozprawy habilitacyjne,

patenty,

referaty i streszczenia zjazdowe polskie i zagraniczne, o ile zostały opublikowane, tzn. wydane w suplementach czasopism posiadających ISSN lub w pamiętnikach zjazdowych posiadających ISBN,

prace o charakterze nienaukowym.

Baza uzupełniana jest o:

• wskaźniki bibliometryczne, zgodnie z rokiem publikacji:

o   Impact Factor (IF) – dla publikacji od 1975 r.

o   punktację ministerstwa właściwego ds. nauki – publikacje od 2000 roku,

o   Index Copernicus (IC) – publikacje z lat 2000-2005

         więcej o punktacji stosowanej w bazie

słowa kluczowe zaczerpnięte z publikacji, jeśli publikacja je podaje,

abstrakty prac, o ile są one dostępne (od 2000 r.),

odnośniki do pełnego tekstu publikacji, o ile jest on w zasobach Biblioteki, poprzez narzędzie linkujące LinkSource.

 

Zakres

chronologiczny: Od roku 1945 do bieżącego:

• opisy prac od 1993 roku rejestrowane są komputerowo przy pomocy programu Expertus®,

• opisy publikacji za lata 1945-1992 zostały uzupełnione w bazie na podstawie poszczególnych tomów drukowanej Bibliografii publikacji pracowników AMG obejmujących ww. lata.

 

Opracowanie:   Baza powstaje i udostępniana jest w systemie Expertus® firmy Splendor®Systemy Informacyjne; baza opracowywana jest w:

Pracowni Bibliograficznej Biblioteki Głównej dla pracowników:

o   Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym,

o   Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej,

o   Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (tylko dla zatrudnionych w GUMed),

• Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego, dla pracowników tego Wydziału.

Opisy w bazie tworzone są z autopsji, czyli na podstawie dostarczonego do Biblioteki materiału bibliograficznego. Zarejestrowane publikacje otrzymują należną im punktację, zgodnie z obowiązującymi w danym roku zasadami.

 

Dostarczanie

materiału:         Materiał bibliograficzny należy dostarczać odpowiednio do Pracowni Bibliograficznej BG lub Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego, osobiście, pocztą wewnętrzną GUMed lub pocztą elektroniczną (w formie skanów w formacie PDF):

• niezwłocznie po jego opublikowaniu,

• w postaci oryginału pracy lub jej kompletnej kopii obejmującej integralny tekst pracy wraz ze stroną tytułową źródła publikacji, na której znajdują się dokładne dane bibliograficzne (dot. zarówno artykułu, jak i rozdziału w książce),

• w przypadku, kiedy praca została opublikowana w wydawnictwach znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej (zasoby można sprawdzić w katalogu bibliotecznym online), dostarczenie odbitki kserograficznej pracy nie jest niezbędne - wystarczy przekazanie informacji o publikacji do Pracowni Bibliograficznej (nie dotyczy pracowników Wydziału Farmaceutycznego),

• w odniesieniu do prac, które ukazały się tylko w wersji elektronicznej lub też pierwotnym miejscem publikacji jest ten nośnik, należy wskazać adres internetowy zarówno samego dokumentu, jak i źródła, w którym został opublikowany,

• wraz z materiałem bibliograficznym, autorzy zobowiązani są do dostarczenia oświadczeń o objętości wydawniczej książki lub rodziału w książce - gdy w publikacji brak informacji o afiliacji autora oraz fakcie recenzowania pracy, należy również wypełnić odpowiednie pola ww. oświadczeń.

 

Aktualizacja:     Baza jest aktualizowana na bieżąco.

 

Dostępność:     Baza udostępniana jest online w otwartym Internecie;
dostępne są również moduły:

Analiza bibliometryczna publikacji GUMed,

Rankingi pracowników, wydziałów i jednostek GUMed.

 

Informacje

dodatkowe:       • interfejs bazy w języku polskim,

• zapis nazwisk pracowników GUMed z zachowaniem polskich znaków diakrytycznych, niezależnie od formy podanej w publikacji,

• tytuły prac podawane są w języku oryginału z wyjątkiem prac pisanych cyrylicą (te tytuły są transliterowane na alfabet łaciński).